Formulár na vyplnenie

 

Náplňou činnosti klubu je:

 1. získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie materiálov o priebehu vojenských operácií na území Slovenska počas I. a II. svetovej vojny, so zreteľom na bojové akcie 1. československého armádneho zboru v ZSSR, 1. československej armády na Slovensku, slovenskej armády, červenej armády, rakúsko–uhorskej armády, nemeckej armády a pod.,

 2. nadväzovanie kontaktov s osobami, ktoré priamo pôsobili v zostavách vojenských jednotiek pôsobiacich počas bojových operácií na území Slovenska v priebehu II. svetovej vojny a sústreďovanie informácií o ich činnosti v týchto jednotkách,

 3. organizovanie dobrovoľných akcií zameraných na udržiavanie pamiatok (pomníky, hroby, vojenská technika, pamätné miesta a pod.) spojených s priebehom vojenských operácií na území Slovenska počas I. a II. svetovej vojny,

 4. získavanie informácií o menej známych vojensko - historických skutočnostiach ohľadne vojenských operácií na území Slovenska počas I. a II. svetovej vojny, ich overovanie a následná prezentácia širokej verejnosti,

 5. organizovanie verejných, spomienkových a kultúrno – spoločenských podujatí so zameraním na čiastočné rekonštrukcie bojov počas jednotlivých vojenských operácií na území Slovenska v období I. a II. svetovej vojny, ako aj organizovanie iných podujatí (diskusné krúžky, semináre, akcie pre školy a pod.) za účelom prezentácie vojenských dejín Slovenskej republiky v uvedenom období, a to tak na Slovensku ako aj v zahraničí,

 6. organizovanie podujatí v športovej streľbe z historických zbraní používaných počas I. a II. svetovej vojny, a to samostatne alebo v spolupráci s inými športovo – streleckými klubmi združujúcich strelcov z historických zbraní,

 7. nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie spolupráce s historickými klubmi a spoločnosťami obdobného zamerania na území Slovenskej republiky a  v zahraničí za účelom výmeny skúseností, informácií a spoločného organizovania podujatí uvedených v písm. e) a f) tohto článku,

 8. rozvíjanie spolupráce s odbornými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a inými štátnymi a neštátnymi organizáciami na území Slovenskej republiky a v zahraničí, ktoré sa zaoberajú vojenskou históriou z obdobia I. a II. svetovej vojny, ako sú napr. vojenské múzeá, vojenské historické ústavy, združenia vojakov v zálohe, spolky vojenských veteránov atď.,

 9. vyhľadávanie výstroje a výzbroje a ich doplnkov z obdobia I. a  II. svetovej vojny za účelom zabezpečenia ich reštaurovania a podpory výroby ich replík a ich sústreďovanie na zberateľské, divadelné, filmové, muzeálne alebo iné obdobné účely, a to aj v spolupráci s oprávnenými fyzickými a právnickými osobami,

 10. vytváranie historických jednotiek, ktoré sa priamo zúčastnili bojových operácií na území Slovenska v priebehu I. a II. svetovej vojny výlučne za účelom prezentácie ich výstroje, výzbroje a bojovej činnosti v danom historickom období, a to účasťou na podujatiach uvedených v písm. e) a f) tohto článku,

 11. publikačná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti klubu.